شما می توانید از طریق زیر با باختر رعد سپاهان در تماس باشید.

 

 اصفهان-شاهین شهر-خیابان مخابرات فرعی بین 1و 2 غربی-مجتمع کیوان 2-واحد 8

 03145230183       03145230117

  03145222999

 09136027696

 radsepahan@gmail.com      info@bakhtarraad.com