شرکت باختر رعد سپاهان تا کنون توانسته است انواع مختلفی از Crank Shaft ، Connecting Rods را بروش ریخته گری و فورج تولید نماید.

همچنین باختر رعد سپاهان دارای پروسه منحصر بفردی از ریخته گری و فورج میباشد.
Crank shaft & Connecting Rods