آنچه در صنعت ساخت Valve مورد اهمیت است قطعه کاربردی Internals است. بنابراین بدیهی است کیفیت سطوح این Plate ها میبایستی مطابق با استاندارد باشد.

این شرکت تا کنون توانسته است این قطعات را با متریال های فلزی و غیر فلزی تولید نماید.

 Valve Part